Czym są poziomy recyklingu?

Poziomy recyklingu to przyjęte w ustawach i dyrektywach unijnych zobowiązania, które stanowią istotną część wdrażania gospodarki bezodpadowej. Polega ona na zamkniętym obiegu życia produktów, co w praktyce oznacza maksymalne wykorzystanie potencjału danego wyrobu oraz możliwość jego ponownego użycia po zakończeniu cyklu. Prowadzi to do znacznego ograniczenia zużywania zasobów naturalnych i zmniejszenia liczby odpadów.

Selektywna zbiórka odpadów

W Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu znajdziemy informacje na temat przygotowania do ponownego użycia i odzysku szkła, metalu, tworzyw sztucznych i papieru oraz ich poziomy recyklingu ustanowione do 2020 r. Według tych ustaleń odbiór odpadów na terenie całego kraju musi przebiegać selektywnie, natomiast surowce nienadające się do powtórnego przetworzenia powinny być składowane oddzielnie. Ze względu na to, że Polska na podstawie dyrektyw unijnych została zobowiązana do uzyskania odpowiedniego poziomu recyklingu, poszczególne gminy muszą przygotowywać odpady w taki sposób, by możliwe było ich ponowne użycie i odzysk za pomocą metod innych niż składowanie. Samorządy powinny więc skutecznie wpływać na mieszkańców i przeprowadzaną przez nich wstępną segregację odpadów.

Jak kształtują się poziomy recyklingu?

Wymogi unijne w sprawie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu w każdym państwie unijnym na rok 2020 wynosiły 50% dla czterech frakcji odpadów oraz 70% dla innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Od 2021 roku wprowadzono zmiany, zgodnie z którymi m.in. usunięto 30% limitu udziału termicznego przekształcania oraz pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych. Wprowadzono także nowe poziomy recyklingu na kolejne lata:

  • 20% dla roku 2021,
  • 25% dla roku 2022,
  • 35% dla roku 2023,
  • 45% dla roku 2024,
  • 55% od roku 2025.

Powyższe dane przedstawiają podział dotyczący wszystkich odpadów komunalnych, czyli bioodpady, tekstylia oraz inne śmiecie komunalne, które do 2020 roku nie były uwzględniane. Ministerstwo podaje, że określone w ten sposób cele pozwolą na stopniowe dochodzenie do unijnych wymogów i zapewnią stały wzrost poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. Osiągnięcie tak wysokich wyników w ciągu kilku lat może wymagać wycofania z rynku produktów oraz opakowań trudnych i nienadających się do recyklingu. Samorządy muszą także wprowadzać wsparcie rozwiązań prowadzących do zmniejszenia ilości generowanych odpadów.