Czym jest karta przekazania odpadu?

Przekazywanie odbiorcom wyprodukowanych przez siebie odpadów wymaga ewidencji w postaci karty przekazania odpadu. Na czym dokładnie polega jej funkcja i co warto o niej wiedzieć?

Podstawowe informacje na temat karty przekazania odpadu

Zgodnie z art. 66 Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 przedsiębiorcy zobowiązani są do prowadzenia rejestru ilości i rodzaju produkowanych śmieci. Karta przekazania odpadu (określana też jako KPO) stanowi jeden z dwóch - obok karty ewidencji odpadu - dokumentów przeznaczonych do tego celu.

Wystawienie KPO jest wymagane w związku z przekazywaniem wytworzonych śmieci określonemu odbiorcy (czyli np. wtedy, gdy przedsiębiorstwo zleca odbiór zużytego sprzętu komputerowego). Jest ona pisemnym potwierdzeniem właściwego przebiegu transakcji oraz faktu, że skorzystaliśmy z usług uprawnionych osób.

Należy przy tym pamiętać, że nie musimy sporządzać KPO, jeżeli jesteśmy zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania odpadów - dotyczy to m.in. osób fizycznych.

Kartę przekazania odpadu należy przygotować w trzech egzemplarzach - po jednym dla wytwórcy przekazywanych śmieci, osoby zajmującej się ich przewozem (jeżeli zlecamy go firmie transportowej) oraz uprawnionego odbiorcy. Przedstawiciel firmy transportowej musi przy tym pisemnie zaświadczyć, że zrealizował zlecenie.

W styczniu 2020 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o odpadach, a tym samym zmieniły się wymogi dotyczące KPO. Obecnie osoba przekazująca odpady (nie zaś ich odbiorca) może wystawić ją w ramach konta indywidualnego figurującego w BDO, czyli Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Jednocześnie do 31 grudnia 2020 r. możliwe jest złożenie KPO w formie fizycznej - okres ten zostanie przedłużony, jeżeli BDO ulegnie w tym czasie awarii. Po naprawie systemu wciąż jednak będziemy musieli wprowadzić do niego wszystkie informacje, które zawarliśmy w papierowym dokumencie.

Oprócz dopełnienia powyższych wymogów osoba wystawiająca KPO powinna również sporządzić wygenerowane w systemie BDO potwierdzenie, dzięki któremu możliwe będzie porównanie danych umieszczonych w KPO z ze stanem faktycznym.

Jakie dane muszą znaleźć się w karcie przekazania odpadu?

Według Ustawy o odpadach KPO powinna zawierać:

  • dane posiadacza odpadów (czyli imię i nazwisko lub nazwę przedsiębiorstwa);
  • adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów;
  • dla wytwórcy odpadów: miejsce, do którego zostały one przekazane;
  • dla posiadacza odpadów zajmującego się ich przetwarzaniem: informacje dotyczące ich pochodzenia oraz sposobów zagospodarowania;
  • miejsca pochodzenia oraz przeznaczenia odpadów.